Founding Partner - Provincie Friesland

Founding Partner - Provincie Friesland

De provincie Fryslân is een regionale overheidsorganisatie. De Friese taal is de tweede rijkstaal van Nederland en is voor meer dan de helft van de inwoners van Fryslân de moedertaal. De provincie Fryslân voert om die reden een actief Fries taalbeleid. De Friese taal en cultuur worden beschermd en bevorderd door verschillende wetten en verdragen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Die vormen het kader waarbinnen de inspanningen van de provincie op het gebied van Friese taal en cultuur worden uitgevoerd.
 
Alle inwoners van de provincie Fryslân hebben in het dagelijks leven op één of andere wijze te maken met meerdere talen. Meestal is dat het Fries en het Nederlands, maar in veel gevallen ook nog een streektaal of een buitenlandse taal. De provincie Fryslân ziet die taaldiversiteit als rijkdom en stimuleert en subsidieert o.a. literatuur, (digitale) taalhulpmiddelen en taalpromotieprojecten.
 
Daarnaast speelt het Fries een belangrijke rol in het onderwijs. Het Fries is vertegenwoordigd in zowel het voorschools onderwijs, primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en universitair onderwijs. De provincie stelt financiële middelen beschikbaar voor o.m. (digitale) lesmethodes en een leerlingvolgsysteem.
 
Taal is een belangrijk onderdeel van het programma van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Het provinciale project Lân fan taal wil Fryslân als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid positioneren. Lân fan taal gaat niet alleen over Fries. Lân fan taal is een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is.

Share by: