Gelijke Kansen dankzij of ondanks taal?

In by bajahoedt

Hoe draagt taal bij aan de talentontwikkeling van kinderen en hiermee aan gelijke kansen in het onderwijs?

Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW, start met een toelichting op het thema taal in relatie tot kansengelijkheid.

In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie zijn in heel Nederland initiatieven gestart om gelijke kansen voor kinderen en jongeren te bevorderen. Hierin bundelen scholen, gemeenten en lokale maatschappelijke partijen hun krachten. De cijfers laten zien dat het merendeel van deze initiatieven gericht is op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs en dat de focus ligt bij taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid.

Samen met gastsprekers gaan we in op drie onderdelen:

  • Gedurende het eerste uur (13.00-14.00) staat taalontwikkeling bij 0 tot 4 jarigen centraal. Welke invloed hebben deze eerste levensjaren op de latere kansen van kinderen? Hoe kunnen we de taalontwikkeling in deze jaren het meest bevorderen? Welke opvoedingsstijlen dragen het meeste bij aan een vorderende taalontwikkeling?
  • Het tweede uur (14.00-15.00) zal gericht zijn op taalbevordering en ouderbetrokkenheid. De rol van ouderbetrokkenheid en taalbevordering in de thuisomgeving is van groot belang voor gelijke kansen, maar welk ondersteunend gedrag van ouders is hierbij nodig? Welke barrières ervaren ouders en professionals in het bieden van een taalrijke omgeving van kinderen?
  • Tot slot (15.00-16.00) focussen we ons op meertaligheid en de gevolgen hiervan voor kansengelijkheid. Meertaligheid hoeft geen belemmering te zijn, maar biedt juist veel mogelijkheden. Wat zijn deze mogelijkheden en hoe kunnen we hier optimaal gebruik van maken?

Van jou als deelnemer aan deze (deel)sessie(s) horen we graag per onderdeel wat uw ideeën en ervaringen zijn vanuit het perspectief van de professional, de ouder of het kind. Je kan voor 1 of meerdere onderdelen aansluiten bij deze sessies.

13.00 - 16.00 uur
vrijdag 25 oktober
Oranje zaal
Monaïm BenridaAudrey Wei-Yun